ยินดีตอนรับเข้าสู่ศิลปวัฒนธรรมไทยเวียดนาม

welcome to Thailand, Vietnam and CultureUntitled

ชื่อลายผ้า

บัวบานสานสัมพันธ์ (Bua relationship)

ความหมาย (meaning)

ความสัมพันธ์ในลายในไทยเวียดนามเป็นความสัมพันธ์วัฒนธรรมที่มีความดีงามต่อกันและกันวัฒนธรรมเวียดนามมีการผสมผสานด้านวัฒนธรรม จากหลายชนชาติสิ่งก่อสร้าง อาหารการกิน จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของจีนมาก และเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง เวียตนามก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศส ดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆ ของเวียตนามจึงมีการผสมผสานกัน
Attacks in Thailand, Vietnam relations in the cultural relations are good to each other Vietnamese culture is a blend of cultures. Many people from the building boasted a manner similar to the culture of China. And when the days of French rule. Vietnamese was influenced by French culture, so different cultures. The Vietnamese are mixed.

โฆษณา